TGROUP News

Privacy policy

Privacy policy

Cảm ơn Quý khách đã truy cập vào website tgroup.vn của Chúng tôi (sau đâu gọi tắt là “Website”). Chính sách bảo mật này công bố cách thức mà Công ty Cổ phần Thương mại và Du lịch TGROUP (sau đây gọi tắt là “Chúng tôi”) thu thập, lưu trữ và xử lý thông tin hoặc dữ liệu cá nhân thông qua Website tgroup.vn.

 

Chúng tôi bảo lưu quyền cập nhật, sửa đổi hoặc điều chỉnh các điều khoản của Chính sách bảo mật này hoặc bất kỳ phần nào của chính sách mà không cần thông báo trước và việc Quý khách tiếp tục truy cập Trang web hoặc sử dụng Dịch vụ có nghĩa là Quý khách chấp nhận Chính sách bảo mật đã được cập nhật, sửa đổi hoặc điều chỉnh trừ trường hợp các thay đổi như vậy làm giảm quyền lợi của Quý khách, chúng tôi sẽ yêu cầu sự đồng ý của Quý khách. Nếu Quý khách không đồng ý với tất cả các điều khoản và điều kiện trong Chính sách bảo mật này và/hoặc bất kỳ bản cập nhật, sửa đổi hoặc điều chỉnh nào, Quý khách phải ngừng truy cập hoặc sử dụng Trang web và Dịch vụ. Theo đó, vui lòng truy cập trang này nếu Quý khách muốn truy cập và xem phiên bản hiện tại của Chính sách bảo mật.

 

Quý khách không được sử dụng bất kỳ chương trình, công cụ hay hình thức nào khác để can thiệp vào hệ thống hay làm thay đổi cấu trúc dữ liệu. Trang web cũng nghiêm cấm việc phát tán, truyền bá hay cổ vũ cho bất kỳ hoạt động nào nhằm can thiệp, phá hoại hay xâm nhập vào dữ liệu của hệ thống. Cá nhân hay tổ chức vi phạm sẽ bị tước bỏ mọi quyền lợi cũng như sẽ bị truy tố trước pháp luật nếu cần thiết.

 

Xin vui lòng đọc bản Chính sách bảo mật dưới đây để hiểu hơn những cam kết mà Chúng tôi thực hiện nhằm tôn trọng và bảo vệ quyền lợi của người truy cập Website.

 

1. Mục đích và phạm vi thu thập thông tin

 

Việc thu thập dữ liệu chủ yếu trên website tgroup.vn bao gồm: email, điện thoại, tên đăng nhập, mật khẩu đăng nhập, địa chỉ khách hàng (thành viên). Đây là các thông tin mà tgroup.vn yêu cầu thành viên cung cấp bắt buộc khi đăng ký sử dụng dịch vụ và để tgroup.vn liên hệ xác nhận khi khách hàng đăng ký sử dụng dịch vụ trên website nhằm đảm bảo quyền lợi cho khách hàng.

 

Trong quá trình giao dịch thanh toán tại website tgroup.vn, Chúng tôi chỉ lưu giữ thông tin chi tiết về đơn hàng đã thanh toán của thành viên. Chúng tôi cũng sẽ sử dụng cả thông tin nhận diện cá nhân của thành viên để gia tăng khả năng đáp ứng của Chúng tôi về phương diện các Trang và Dịch Vụ, cũng như về phát triển những chức năng, tính năng và các dịch vụ mới theo những xu hướng và sở thích đang diễn tiến. Các thành viên sẽ tự chịu trách nhiệm về bảo mật và lưu giữ mọi hoạt động sử dụng dịch vụ dưới tên đăng ký, mật khẩu và hộp thư điện tử của mình. Ngoài ra, thành viên có trách nhiệm thông báo kịp thời cho website tgroup.vn về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật, lưu giữ tên đăng ký và mật khẩu của bên thứ ba để có biện pháp giải quyết phù hợp.

 

2. Phạm vi sử dụng thông tin

 

Website tgroup.vn sử dụng thông tin thành viên cung cấp để:

 

 • Cung cấp các dịch vụ đến thành viên;

 

 • Gửi các thông báo về các hoạt động trao đổi thông tin giữa thành viên và website tgroup.vn;

 

 • Ngăn ngừa các hoạt động phá hủy tài khoản người dùng của thành viên hoặc các hoạt động giả mạo thành viên;

 

 • Liên lạc và giải quyết với thành viên trong những trường hợp đặc biệt.

 

 • Không sử dụng thông tin cá nhân của thành viên ngoài mục đích xác nhận và liên hệ có liên quan đến giao dịch tại tgroup.vn.

 

 • Trong trường hợp có yêu cầu của pháp luật: website tgroup.vn có trách nhiệm hợp tác cung cấp thông tin cá nhân thành viên khi có yêu cầu từ cơ quan tư pháp bao gồm: Viện kiểm sát, tòa án, cơ quan công an điều tra liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật nào đó của khách hàng. Ngoài ra, không ai có quyền xâm phạm vào thông tin cá nhân của thành viên.

 

3. Thời gian lưu trữ thông tin

 

 • Dữ liệu cá nhân của thành viên sẽ được lưu trữ cho đến khi có yêu cầu hủy bỏ hoặc tự thành viên đăng nhập và thực hiện hủy bỏ. Còn lại trong mọi trường hợp thông tin cá nhân thành viên sẽ được bảo mật trên máy chủ của tgroup.vn.

 

4. Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin

 

 • Công ty Cổ phần Thương mại và Du lịch TGROUP

 

 • Địa chỉ: 93 Lý Nam Đế, Phường 8, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng, Việt Nam

 

 • Email: admin@tgroup.vn

 

 

5.    Về việc thu thập thông tin

 

Chúng tôi có thể thu thập Thông tin cá nhân về Quý khách mà Quý khách cung cấp cho chúng tôi khi sử dụng Trang web và thông tin về việc Quý khách sử dụng Trang web như thế nào bao gồm khi Quý khách mở tài khoản người dùng cho Quý khách (gọi tắt là “Tài khoản người dùng”), truy cập Trang web hoặc đặt chỗ cho bất kỳ Dịch vụ nào hoặc sử dụng Dịch vụ.

 

1) Mở Tài khoản người dùng

 

Khi Quý khách mở Tài khoản Người dùng hoặc sửa đổi bất kỳ thông tin nào trong Tài khoản Người dùng, chúng tôi có thể thu thập Thông tin cá nhân của Quý khách, chẳng hạn như tên, địa chỉ email, tên người dùng, mật khẩu và số điện thoại.

 

2) Đặt chỗ cho Dịch vụ hoặc Sử dụng Dịch vụ

 

(a) Khi Quý khách truy cập Trang web, đặt chỗ cho bất kỳ Dịch vụ nào hoặc sử dụng Dịch vụ, chúng tôi có thể thu thập và xử lý các thông tin nhất định (có thể chứa thông tin cá nhân của Quý khách hoặc có thể chứa thông tin không nhận dạng cá nhân tuy nhiên có liên quan đến thông tin cá nhân của Quý khách) bao gồm nhưng không giới hạn: Các bản sao trao đổi (cho dù được gửi bằng thư điện tử, tin nhắn cá nhân hoặc tức thời, hoặc bằng cách khác) giữa Quý khách và chúng tôi, và giữa Quý khách và các Nhà điều hành;

 

(b) Chi tiết về việc sử dụng Trang web của Quý khách (bao gồm lưu lượng truy cập, vị trí và thời lượng sử dụng);

 

(c) Các phản hồi và phúc đáp các cuộc khảo sát được thực hiện bởi Chúng tôi liên quan đến Dịch vụ và các bản tin có thể được xuất bản, lưu hành hoặc phân phối bởi Chúng tôi;

 

(d) Thông tin được tự động thu thập và lưu trữ trong máy chủ của chúng tôi hoặc của các bên thứ ba cung cấp dịch vụ cho chúng tôi bằng cách sử dụng hoặc truy cập vào Trang web (bao gồm tên đăng nhập và mật khẩu cho Tài khoản Người dùng của Quý khách, địa chỉ giao thức Internet (IP) của Quý khách, loại trình duyệt, thông tin trình duyệt, các trang đã truy cập, các trang trước đó hoặc trang tiếp theo được truy cập);

 

(e) Để đảm bảo cho việc thanh toán được an toàn và tránh việc thông tin thẻ tín dụng của Quý khách bị lạm dụng, Chúng tôi có thể yêu cầu thông tin chi tiết thẻ tín dụng của Quý khách và bản sao giấy tờ nhân thân do chính phủ cấp để xác minh giao dịch của Quý khách sau khi thanh toán hoàn tất. Vì lý do bảo mật, Quý khách sẽ được yêu cầu cung cấp số giấy tờ nhân thân và số thẻ tín dụng trừ 4 chữ số cuối cùng;

 

6. Lưu trữ thông tin

 

Thông tin cá nhân và dữ liệu khác mà chúng tôi thu thập từ Quý khách có thể được chuyển đến, xử lý và lưu trữ trong các máy chủ của chúng tôi hoặc của các bên thứ ba cung cấp dịch vụ cho chúng tôi. Thông tin cá nhân của Quý khách sẽ được lưu trữ miễn là điều đó cần thiết để thực hiện bất kỳ mục đích nào được mô tả trong Chính sách bảo mật này hoặc để tuân thủ bất kỳ yêu cầu pháp lý hoặc theo hợp đồng nào.

 

Chúng tôi sẽ sử dụng các nỗ lực hợp lý để duy trì các thủ tục vật lý, điện tử và tổ chức phù hợp để đảm bảo rằng Thông tin cá nhân và các dữ liệu khác của Quý khách được xử lý an toàn và phù hợp với Chính sách bảo mật này và để bảo vệ các dữ liệu như vậy khỏi việc truy cập trái phép hoặc việc thay đổi, tiết lộ hoặc hủy trái phép.

 

Khi chúng tôi đã nhận được thông tin của Quý khách, chúng tôi sẽ sử dụng các thủ tục nghiêm ngặt và các tính năng bảo mật để cố gắng ngăn chặn việc truy cập trái phép. Chúng tôi không đảm bảo hoặc cam kết rằng Thông tin cá nhân mà Quý khách cung cấp cho chúng tôi sẽ luôn được bảo mật tại mọi thời điểm và rằng trong phạm vi Chúng tôi đã hoàn thành trách nhiệm của mình, Chúng tôi sẽ, trong mọi trường hợp, không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất, thiệt hại và các chi phí mà Quý khách có thể gánh chịu phát sinh từ việc truy cập trái phép đến hoặc sử dụng Thông tin cá nhân của Quý khách.

 

Tất cả các giao dịch thanh toán được thực hiện bởi chúng tôi hoặc nhà cung cấp dịch vụ xử lý thanh toán mà chúng tôi lựa chọn sẽ được mã hóa bằng công nghệ mã hóa trực tuyến. Quý khách có trách nhiệm giữ bí mật mật khẩu mà Quý khách đã chọn và không chia sẻ mật khẩu của Quý khách với bất kỳ bên thứ ba nào.

 

7. Sử dụng thông tin

 

Chúng tôi sẽ không bán hoặc cho thuê Thông tin cá nhân của Quý khách đến các bên thứ ba. Chúng tôi sẽ sử dụng Thông tin Cá nhân và các dữ liệu khác được thu thập thông qua Trang web hoặc khi mua Dịch vụ để tạo Tài khoản Người dùng của Quý khách, để cung cấp cho Quý khách Dịch vụ, để cải thiện Trang web và Dịch vụ và để liên hệ với Quý khách liên quan đến Dịch vụ. Cải thiện Trang web và Dịch vụ ngụ ý rằng chúng tôi sử dụng Thông tin cá nhân của Quý khách hoặc các dữ liệu khác để thực hiện các yêu cầu mua hàng nhanh hơn, hỗ trợ khách hàng tốt hơn và cung cấp cho Quý khách thông báo kịp thời về Dịch vụ mới và các ưu đãi đặc biệt.

 

Tại từng thời điểm, chúng tôi cũng có thể sử dụng Thông tin cá nhân của Quý khách để liên hệ với Quý khách về các phản hồi của Quý khách liên quan đến việc sử dụng trang Web, để hỗ trợ chúng tôi cải thiện Trang web hoặc để cung cấp các chương trình khuyến mại hoặc tiết kiệm đặc biệt đến Quý khách nếu Quý khách đã bày tỏ sự đồng thuận để nhận các thông tin liên lạc như vậy.

 

Nếu Quý khách không muốn nhận thông báo về các chương trình khuyến mại hoặc tiết kiệm đặc biệt, Quý khách chỉ cần lựa chọn không nhận chúng bằng cách trả lời đến chúng tôi thông qua đường dẫn liên kết được cung cấp trong các thông báo đó. Chúng tôi xử lý Thông tin Cá nhân được thu thập trong chừng mực cần thiết để thực hiện hợp đồng với Quý khách, ví dụ khi Quý khách mua một Dịch vụ thông qua Trang web. Bên cạnh đó, chúng tôi xử lý Thông tin cá nhân khác được thu thập trên cơ sở các lợi ích hợp pháp của chúng tôi gồm cải tiến hơn nữa Dịch vụ và các mục đích tiếp thị trực tiếp.

 

8. Tiết lộ thông tin

 

Chúng tôi, tại từng thời điểm, có thể chia sẻ và tiết lộ Thông tin cá nhân của Quý khách và các dữ liệu khác cho các bên thứ ba, một trong số đó có thể có trụ sở ngoài quốc gia của Quý khách. Việc chia sẻ và tiết lộ sẽ được thực hiện trong một số trường hợp bao gồm nhưng không giới hạn như sau:

 

1) Để hoàn tất việc đặt chỗ của Quý khách hoặc thực hiện Điều khoản Sử dụng của chúng tôi.

 

2) Nếu Quý khách là một du khách, đến Nhà điều hành có liên quan đến Dịch vụ mà Quý khách đã đặt chỗ trước hoặc dự định sẽ đặt chỗ.

 

3) Nếu Quý khách là một Nhà điều hành, đến bất kỳ du khách nào liên quan đến Dịch vụ mà Quý khách đang cung cấp.

 

4) Đến các nhà cung cấp dịch vụ của chúng tôi (bao gồm Google Analytics), các bên mà chúng tôi tương tác với nhau để thực hiện các dịch vụ nhất định thay mặt chúng tôi như dịch vụ lưu trữ web, phân tích dữ liệu, tiếp thị, nghiên cứu thị trường và cung cấp dịch vụ khách hàng đến Quý khách.

 

5) Nếu và trong phạm vi yêu cầu của pháp luật hiện hành, lệnh của tòa án hoặc yêu cầu của bất kỳ cơ quan chính phủ nào để thực hiện việc tiết lộ như vậy.

 

6) Giữa các công ty thuộc tập đoàn Chúng tôi. Bên cạnh đó, trong trường hợp phát sinh một giao dịch liên quan đến việc bán, sáp nhập, mua lại công ty hoặc việc tái cơ cấu hoặc tái cấu trúc công ty khác, Thông tin cá nhân của Quý khách có thể được tiết lộ, chia sẻ hoặc chuyển giao cho tổ chức kiểm soát mới hoặc bên thứ ba được ủy quyền để thực hiện công việc kinh doanh của chúng tôi.

 

7) Đến các cố vấn, các đại lý hoặc các bên liên quan khác để bảo vệ quyền và tài sản của Chúng tôi.

 

8) Trong mọi trường hợp khác, đến bất kỳ bên thứ ba nào đã được sự đồng ý trước bằng văn bản của Quý khách (và trong trường hợp này, chúng tôi sẽ cho phép Quý khách rút lại sự đồng ý của mình một cách dễ dàng như khi cung cấp sự đồng ý).

 

Thông tin cá nhân của Quý khách có thể được chuyển giao ra ngoài quốc gia của Quý khách và bên ngoài Liên minh châu Âu, cho các mục đích được nêu trên đây. Nếu việc chuyển giao đó diễn ra ở một quốc gia nơi mà không cung cấp một mức độ bảo vệ đầy đủ, Chúng tôi sẽ sử dụng những nỗ lực hợp lý để đảm bảo rằng các biện pháp bảo vệ thích hợp được đưa ra.

 

Có thể có các liên kết hiển thị trên Trang web này khiến Quý khách rời khỏi Trang web và/hoặc được đưa đến các trang web của bên thứ ba khác. Quý khách cần lưu ý rằng bất kỳ Thông tin cá nhân nào mà Quý khách cung cấp cho các trang web của bên thứ ba này đều không thuộc phạm vi điều chỉnh của Chính sách bảo mật này và Chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất, thiệt hại, hoặc chi phí nào mà Quý khách có thể phải gánh chịu liên quan đến việc Quý khách cung cấp Thông tin cá nhân hoặc các dữ liệu khác cho các trang web của bên thứ ba đó.

 

9. Chúng tôi có sử dụng Cookies

 

Một công nghệ lưu trữ thông tin như nhật ký sử dụng trên máy tính của người truy cập nhằm tạo điều kiện sử dụng các trang web tiện lợi hơn. Cookies sẽ lưu lại trạng thái trong lần truy cập cuối cùng của Quý khách tại máy tính truy cập nhằm mục đích trả lại trạng thái này cho Quý khách khi truy cập lần sau.

 

Chúng tôi cam kết cung cấp cho Quý khách dịch vụ an toàn, hiệu quả và tùy chỉnh. Để đạt được mục tiêu này, chúng tôi sử dụng cookie để:

 

 • Đảm bảo hoạt động hiệu quả của trang website này;

 

 • Đánh giá cách truy cập và sử dụng trang website này;

 

 • Phân tích những điểm đến phổ biến với các khách truy cập;

 

 • Xác định điều kiện đủ của Quý khách cho các chiến dịch và khuyến mãi;

 

 • Đề xuất các địa điểm phù hợp với sở thích của Quý khách; và

 

 • Cải thiện nội dung của trang website và nâng cao trải nghiệm của người dùng.

 

Chúng tôi xin đảm bảo rằng cookie sẽ không được sử dụng cho bất kỳ mục đích nào khác ngoài những mục đích được mô tả ở đây.

 

Quý khách có thể chấp nhận hoặc từ chối việc sử dụng cookie của chúng tôi bất kỳ lúc nào bằng cách quản lý và/hoặc vô hiệu hóa tất cả hoặc một số cookie từ cài đặt trình duyệt của Quý khách. Tuy nhiên, bằng cách đó, Quý khách không thể tận hưởng đầy đủ chức năng của trang web.

 

Các cài đặt cookie thường có thể được tìm thấy trong trình đơn tùy chọn hoặc cài đặt từ trình duyệt của Quý khách, ví dụ:

 

 • Chrome: Settings -- Advanced -- Content Settings -- Cookies

 

 • Safari: Preferences -- Privacy -- Cookies and website data

 

 • Firefox: Preferences -- Privacy -- History

 

 • Internet Explorer: Internet Options -- Privacy

 

 • Opera: Settings -- Privacy & security -- Cookies

 

10. Quyền lợi của Quý khách

 

Quý khách luôn có thể truy cập, sửa đổi hoặc xóa Thông tin cá nhân của Quý khách thông qua cổng người dùng tại Trang web trong mục “Tài khoản của tôi”. Ngoài ra, Quý khách có thể yêu cầu truy cập, sửa đổi hoặc xóa dữ liệu của Quý khách bằng cách gửi yêu cầu đến email admin@tgroup.vn.

 

Trường hợp bắt buộc theo luật hiện hành, Quý khách cũng có thể đề nghị hạn chế trong việc xử lý Thông tin cá nhân của Quý khách hoặc từ chối xử lý bằng cách gửi yêu cầu hoặc phản đối của Quý khách đến email admin@tgroup.vn. Quý khách cũng có thể yêu cầu một bản sao các thông tin về Quý khách mà chúng tôi lưu giữ bằng cách gửi yêu cầu của Quý khách đến email admin@tgroup.vn.

 

Vui lòng liên hệ với chúng tôi thông qua thông tin liên lạc chi tiết được nêu dưới đây nếu Quý khách có bất kỳ khiếu nại nào liên quan đến việc xử lý Thông tin cá nhân của Quý khách. Khi thực hiện một yêu cầu truy cập dữ liệu hoặc đề nghị điều chỉnh, chúng tôi có quyền kiểm tra danh tính của người yêu cầu để đảm bảo rằng họ là người có quyền thực hiện yêu cầu truy cập hoặc đề nghị chỉnh sửa như vậy.

 

11.    Cập nhật chính sách

 

Nội dung của “Chính sách bảo mật” này có thể thay đổi để phù hợp với các nhu cầu của chúng tôi cũng như nhu cầu và sự phản hồi từ khách hàng nếu có. Khi cập nhật nội dung chính sách này, chúng tôi sẽ chỉnh sửa lại thời gian “Cập nhật lần cuối” bên dưới.

 

12.    Các thắc mắc khác

 

Nếu Quý khách có bất kỳ câu hỏi nào về Chính sách bảo mật này, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua email: mint@tgroup.vn 

 

THÔNG TIN LIÊN HỆ CỦA TGROUP.VN

 

Công ty Cổ phần Thương mại và Du lịch TGROUP

Địa chỉ: 93 Lý Nam Đế, Đà Lạt, Lâm Đồng, Việt Nam

Điện thoại: 02633 506 043  Email: admin@tgroup.vn  Website: www.tgroup.vn

 

(Cập nhật lần cuối vào lúc 22 giờ 00 phút ngày 09 tháng 06 năm 2019.)

 

Nguyễn Minh Tân (민탄)

CEO & Founder T-Group Trade & Travel JSC

 

 

 

Forgot your password?

By registering an TGROUP account, you agree to terms & conditions of TGROUP.

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link to create a new password.

Back to sign in

Close

Close
Close